Родителски срещи

График за провеждане на родителски срещи


15.09.2020 г.  и 16.09.2020  от  18:00 ч.
Тема:

         Запознаване с правилника за дейността  на училището и           Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание и труд.

          Запознаване с вътрешноучилищни документи.

           Инструктаж  на родители и ученици във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условията на пандемия от Совид 19.