БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

От тук може да ползвате бланки за следните случаи:

***

 1. Декларация за информирано съгласие – свали от тук
 2. Декларация за непритежание на диплома – свали от тук
 3. Декларация за психолог – свали от тук
 4. Заявление – декларация за ученическа стипендия по успех – свали от тук
 5. Заявление – декларация за кандидатстване  за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование- свали от тук
 6. Заявление – декларация за кандидатстване  за месечна стипендия за ученици без родителисвали от тук
 7. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на Директора – свали от тук
 8. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на класния ръководител – свали от тук
 9. Заявление за прием на ученик в 9 клас  – свали от тук
 10. Заявление от родител за преместване на нов ученик в ПГЕТ “ Захари Стоянов“ гр. Харманли – свали от тук
 11. Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове –свали от тук
 12. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование – свали от тук
 13. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за професионална квалификация – свали от тук
 14. Заявление за издаване на удостоверение за преместване –свали от тук
 15. Заявление за преместване в друга паралелка –свали от тук
 16. Заявления за явяване на изпити за промяна на оценка – свали от тук
 17. Заявление за явяване на приравнителни изпити – свали от тук
 18. Заявление за прием на ученик в самостоятелна форма на обучение –  свали от тук
 19. Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение –  свали от тук
 20. Заявление за получаване на удостоверение, което да послужи пред други институции – свали от тук
 21. Служебна бележка – свали от тук
 22. Служебна бележка, която да послужи пред РУСО – пенсионен отдел – свали от тук
 23. Служебна бележка за уверение, че ученикът не е получавал стипендия – свали от тук
 24. Заявление за СИП – свали от тук
 25. Заявление за ФУЧ – свали от тук
 26. Заявление за спортна дейност ( волейбол )  – свали от тук
 27. Заявление за спортна дейност ( футбол ) – свали от тук