Бюджет

Публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства в училището.

В изпълнение на чл. 51 на ПМС № 8 /16.01.2015 г. в сила от 01.01.2015 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 януари 2015г. За изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
В изпълнение на чл. 119 на ПМС № 367/29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.