Избрана публикация

Съобщение

На основание Заповед №РД09 – 3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, в периода от 04.01.2021г.  до  31.01.2021г. обучението на учениците от 8. до 12. клас в дневна форма на обучение, продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

Разписание:

1час– 8,00 –8,40

2час– 8,50 – 9,30

3час– 9,40 – 10,20

4час– 10,40 –11,20

5час– 11,30 – 12,10

6час– 12,20 – 13,00

7час– 13,10 –13,50

 

Избрана публикация

Съобщение

От 29.10.2020г. до 12.11.2020г. (включително) обучението ще бъде от разстояние

в електронна среда. Дистанционните учебни часове следват утвърденото седмично

разписание по следния график:

1 час  8,00 –8,40

2час  8,50 –9,30

3час  9,40 – 10,20

4час  10,40 – 11,20

5час  11,30 – 12,10

6час  12,20 – 13,00

7час  13,10 – 13,50

Избрана публикация

Откриване на новата учебна година

Новата учебна 2020-2021 година ще бъде тържествено открита на 15.09.2020г. от
9 часа в двора на училището. На тържеството се поканват всички ученици от 8 клас и 10 клас.
Учениците от останалите класове(9, 11 и 12) да бъдат в училище на 15.09.2020г. от 10 часа.
Носете си маски.

Избрана публикация

Ваканция и дистанционно обучение

На основание Зап.№РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия до 29.03.2020 г. Обучението на учениците ще се извършва дистанционно чрез електронни ресурси на адрес www.klett.bg     и                           www.e-prosveta.bg.

Всеки класен ръководител ще създаде група в Messeger или Viber . Съобразно седмично разписание преподавателите ще провеждат конферентни разговори с с учениците, свързани с тяхното онлайн обучение. По общообразоватилните предмети ще се използват електронни учебници на адрес  www.klett.bg     и   www.e-prosveta.bg. Ще бъдат използвани и уроците, които ще се предават по БНТ. Уроците на учителите Машева, Машев и Тилчева ще продължат да бъдат качвани на адрес www.dox.bg

Избрана публикация

Грипна ваканция от 6 до 11 март включително

По препоръка на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването дните от 6 до 11 март 2020 г. се обявяват за неучебни за училищата в цялата страна. Заповедта се издава във връзка с регистрирания нов епидемичен подем от грип и остри респираторни заболявания и в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план. Целта е превенция и ограничаване разпространението на вирусните заболявания и опазване здравето на децата и учениците. Занятията в училищата ще бъдат възобновени на 12 март (четвъртък). Учебният материал следва да бъде преструктуриран по преценка на преподавателите.

Препоръчва се на университетите да ограничат провеждането на занятия и упражнения в този период. Детските градини остават отворени при задължително изискване за медицински преглед на входа и съблюдаване за недопускане на болни или неизлекувани деца. Следва и да се предприемат засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията, както и за спазване на постоянна хигиена.

По решение на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 12 март.

В този срок ще бъдат отменени и областните кръгове на олимпиадите и състезанията за учениците. Нови дати ще бъдат допълнително обявени.

Избрана публикация

Грипна ваканция

С оглед ограничаване на контактите на заболели и здрави лица се преустановяват учебните занятия на територията на област Хасково от 27.01.2020 г. до 31.01.2020 г. включително.

Избрана публикация

Съобщение за СФО

8 клас СФО

9 клас СФО

10 клас СФО /стара учебна програма/

10 клас СФО /нова учебна програма

11 клас СФО

12 клас СФО

Избрана публикация

На вниманието на учениците и учителите!

Във връзка с отсъстващи учители, се променя седмичното разписание, както следва:

Последвайте връзката –> https://pgett.edupage.org/substitution/?

Избрана публикация

На вниманието на учениците и родителите! Моля, запознайте се с изискванията за отсъствията на учениците!

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

  1. по медицински причини, за което представя медицински документ, издаден съгласно изискванията, до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
  2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писменопотвърждение от родителя/настойника, което може да бъде изпратено и по електронна поща;

ВНИМАНИЕ! Тренировки, репетиции и тренировъчни лагери не са част от обективните причини за допускане на отсъствия

  1. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководителкоето се подава предварително. При изключителни обстоятелства, когато заявлението не може да бъде подадено предварително,родителят уведомява класния ръководител по телефона или по електронна поща и подава заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
  2. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. Заявлението се подава не по-късно от 5 дни преди датата на отсътвията в канцеларията на училището.
  3. документите, удостоверяващи уважителните причини по чл.73, ал.4, т.1 и т.2 за допуснатите отсъствия се представят в тридневен срок от връщането на ученика в училище за ежеседмичното оформяне на дневника от класния ръководител.

(5) Когато документите за разрешаване или извиняване на отсъствия не се представени в срок, отсъствията се считат за допуснати по неуважителни причини.

(6) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

(7) В края на всеки месец за допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини социалните служби по местоживеене на ученика се информират автоматично от информационната система.

ВНИМАНИЕ ! Когато на ученик, за който е противопоказно физическо натоварване се освобождава по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, той присъства в учебния час.

Когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване на времето за ученика, определено за учебните часове.

ВАЖНО!

Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за резултатите от обучението на учениците :

Чл.22(5) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка .