История

На 01.09.1974г. в гр.Харманли се открива СПТУ по Електроприборостроене и машиностроене,
за да задовали нуждите на градската промишленост с необходимите квалифицирани кадри.  в сградата на ОУ "Иван Вазов"
Новосъздаденото училище започва работа в следния състав:
Директор – инж. Стамо Стамов;
Учители по практика – Братан Братанов, Кольо Братанов, Петър Петров
Български език и литература – Пенка Георгиева
Математика – Гинка Хаджианастасова
По останалите предмети учителите са лектори от други училища.
Откриват се 4 паралелки с 3-годишен срок на обучение по специалностите:стругаро-фрезисти, шлосер-монтьори, електромонтьори-2 паралелки;
Приети са общо 140 ученици.

През 1977/1978 г., паралелките се разрастват и стават 12 . Училището разполага вече със собствена сграда и с учебни работилници. През същата година се обогатява машинния парк,и се обзавеждат кабинети по отделните учебни предмети.

Едновременно с редовната форма, от 1975г. училището организира и провежда задочна форма на обучение, която дава шанс на много хора за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната успешна реализация в обществото.

ПГЕТ-1987-88 г.От 1978г. до 1982г. учебната, спортната, професионалната и художествена дейност на учениците е много активна. Те участват в селскостопански бригади, военно-полеви лагери, открити уроци, изложби по специалности и навсякъде се представят отлично като печелят редица награди. Осъществява се обмяна на опит с подобни училища от градовете Пловдив, Велико Търново и Девин. Едновременно с това, незабравими ще останат празниците и абитуриентските балове на завършващите средното си образование при нас. А те не са никак малко.

От 1974г. до 2002г. в училището успешно са завършили 3009 ученика, които освен диплома за средно образование, са получили и свидетелство за професионална квалификация по съответната специалност.

През учебната 1987/1988 година с решение на Министерството на културата ,науката и просветата в училището се откриват две паралелки техникум с 4-годишен срок на обучение.

През учебната 1991/1992г. завършва първия випуск със специалност “Промишлена електроника”.

През 1995/96 година патрон на училището става видния български възрожденец ЗАХАРИ СТОЯНОВ.

От 1974 г. до настоящия момент директорския пост е заеман от:
инж.Стамо Стамов, инж. Димитър Митев, инж. Станка Георгиева,
Георги Стамболов, инж. Нейка Гълъбова, Кирил Стефанов,
инж. Валентина Тодорова,  инж. Димка Вълчева и инж. Веска Атанасова.

По решение на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, обнародвано в държавен вестник на 28.06.2002г., се преобразува СПТУ по текстил и СПТУ по електропромишленост в

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ”.

През учебната 2008/2009г. се открива паралелка със специалност „Компютърна техника и технологии“ и първата паралелка с вечерна форма на обучение.

През учебната 2017/2018 г. се за пръв път се открива паралелка с дуална форма на обучение, по специалност „Електрически машини и апарати“ и нова специалност за училището – „Телекомуникационни системи с разширено изучаване на английски език“.

На 14.01.2019 г. встъпва в длъжност нов директор – Соня Георгиева Илиева.