Педагогически специалисти

 

КОЛЕКТИВА ПРИ ПГЕТ „Захари Стоянов“

 

ДИРЕКТОР НА ПГЕТ “ Захари Стоянов“ – Соня Георгиева Илиева

                                             

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР по учебната дейност и преподавател по Български език и литература Светлана Николова

                                         

 

Учители по Български език и литература

                       Елена Стефанова  ,  Рена Събева и преподавател по Руски език                                                                        

                                                

Учители по чужди езици

                                           Милена Иванова– Английски ез.

                                                     

                                                                                                                                                                 

     Учители по Математика,  Информатика и Информационни технологии

                                Петя Иванова                              Александрия Хамбарлиева
                                                    

 

              Учители по обществени науки, гражданско образование и религия

                        Дияна Господинова                                     Галина Стоянова

                                                      

 

Учители по природни науки и екология

                Боян Лилянов  , Ралица Виделова и преподавател по Англ. ез.

                                                    

 

Учители по Физическо възпитание и спорт 

                     Надежда Карамфилова                                Грациела Димова

                                 

 

                    Учители по специалности: „Електрически машини и апарати“                „Електрически инсталации“, „Електрообзавеждане на производството“

                 инж. Мария                            инж. Валентина               инж. Йоланда                              Огнева                                       Тодорова                              Грозева                            

                        инж. Татяна Милкова                            инж. Митко Грозев

                                            

 

               Учители по специалност: „Промишлена електроника“ 

                         инж. Мария Тилчева                        инж. Тихомира Огнева