Педагогически специалисти

 

КОЛЕКТИВА ПРИ ПГЕТ „Захари Стоянов“

ДИРЕКТОР НА ПГЕТ “ Захари Стоянов“ – Соня Георгиева Илиева

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР по учебната дейност и преподавател по Български език и литература Светлана Николова

Учители по Български език и литература

                       Елена Стефанова  ,  Рена Събева и преподавател по Руски език                                                                        

                                                

Учители по чужди езици

         Милена Иванова– Английски ез. , Кристина Петрова – Английски ез.

                                               

                                                         

                                                   Митко Сталев – Руски език

                                                         

     Учители по Математика,  Информатика и Информационни технологии

                       Мария Върбанова                                                   Петя Иванова  
                                               

 

              Учители по обществени науки, гражданско образование и религия

                        Дияна Господинова                                     Галина Стоянова

                                                      

 

Учители по природни науки и екология

                Боян Лилянов  , Ралица Виделова и преподавател по Англ. ез.

                                                    

 

Учители по Физическо възпитание и спорт 

                   Надежда Карамфилова                                Грациела Димова

                                

 

                    Учители по специалности: „Електрически машини и апарати“                „Електрически инсталации“, „Електрообзавеждане на производството“

                 инж. Мария                            инж. Валентина               инж. Йоланда                              Огнева                                       Тодорова                              Грозева                            

                инж. Татяна Милкова                            инж. Костадин Кирчев

                                        

 

               Учители по специалност: „Промишлена електроника“ 

                         инж. Теменужка Машева                         инж. Мария Тилчева