Обществен съвет

Общественият съвет към ПГЕТ „Захари Стоянов“ – 16.12.2019г.

Председател: Валентина Митева Желкова

       Членове: Росица Димчева Ангелова

                                         Ангелина Славчева Янчева

 Иван Георгиев Ванчев – началник на отдел „АПФСИО“ – представител на МОН

  Иван Димитров Атанасов – главен редактор на „Сакарнюз“ – представител на работодателите

 Резервни членове:Николай Бойков Колев

Кремена Стефанова Делчева

Дарина Милкова Станчева – ст. експерт ПО

Тодор Тодоров

Правилник за общ.съвет