Защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на личните данни

Анализ на риска при обработване на личните данни

Политика за прозрачност спрямо субектите на данни

Процедура за избор на обработващи лични данни

Oтговор до субекта на данни по чл.16

Oтговор до субекта на данни по чл.15

Инструкция за прилагане на мерки за ЗЛД

Зап.-утв.инструкция за действие при пробив в сигурността

Зап.-длъжностно лице по защита на данните

Вътрешни правила за ЗЛ

Договор до субекта на данни по чл.17

Отговор до субекта на данни по чл.18

Отговор по заявл.за упражняване на права

Отговор по неоснователно заявл.за упражняване на права

Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Политика за прозрачност спрямо субектите на данни

Процедура за действия при нарушения

Процедура за разглеждане на заявления

Съгласие за обработване на лични данни

Съобщение до субекта при нарушение