Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ

РАБОТНИЦИ“

 

Образователните медиатори и социалните работници съдействат на педагогическите специалисти посредством всички общодостъпни канали за електронна комуникация за подобряване на обмена на информация между учители и родители.

Цели на програмата: 

  • Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;
  • Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи и на техните родители;
  • Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;
  • Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.

По Дейност № 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“ в ПГЕТ „Захари Стоянов“, гр. Харманли, от началото на 2023 г. са назначени един образователен медиатор и един социален работник