НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ

Цел на проекта

Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентното им участие на пазара на труда

Специфични цели

 • Да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
 • Да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.
 • Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.
 • Продължителността на обученията по проекта е 20 учебни седмици (5 месеца) на курса за ограмотяване и 12 учебни седмици (3,5 месеца) на курса за ключови компетентности. Занятията са структурирани в учебни часове с продължителност 40 мин. – по шест часа на ден.В нашето училище се сформираха 6 паралелки
 • 3 групи в курс за ограмотяване (1-4 клас ) – 35 човека;
 • 1 група в курс за усвояване на учебното съдържание за 5 клас -11 човека;
 • 1 група в курс за усвояване на учебното съдържание за 6 клас -11 човека;
 • 1 група в курс за усвояване на учебното съдържание за 7 клас – 12 човека;

Обучението стартира на 18. 06.2012 г. Учебните занятия се провеждаха  в сградата на училището от 17 часа.

В хода на проекта на всеки един от записалите се кандидати бяха предоставени тетрадки, химикали и работни листи по всички предмети, които учениците изучават и ще бъдат изпитвани. Обучаемите от курса за ограмотяване получиха и комплект насърчителни материали за начален етап- чанти с логото на проекта, линия,триъгълник с транспортир, пергел и молив.

Факт е, че участващите във всички групи са от малцинствата, за които е характерна ниска степен на образованост.
Причините, които изтъкнаха учениците за слабата им грамотност бяха липса на финансовата възможност, незаинтересованост от страна на родителите им, започване на работа от твърде млада възраст и други.

Записалите се учениците бяха  мотивирани със стипендия от по 4 лева за присъствен ден.
В края на обучението те се явиха на финални тестове по изучаваните предмети.
За учениците от курсовете за усвояване на учебното съдържание за 5,6 и 7 клас изпитите се проведоха в два дена  23.09.2012г. и 30.09.2012г.
Обучаемите от курс за ограмотяване (1-4 клас ) се явиха на финален изпит на 24.11.2012г.

Обучаемите, които издържаха успешно финалния изпит получиха парична стипендия от 55 лева и удостоверение за успешно завършен клас. Удостоверенията бяха връчени официално на 27.02.2013 г. от директора на училището инж. Димка Вълчева.

На 24.04.2013г. стартира втория обучителен етап от проекта.

На втори етап продължиха обучението си всички, завършили успешно първия етап.Записани бяха и  нови обучаеми, в групите където имаше свободни места. Сформираха се 5 групи

 • 3 групи в курс за усвояване на учебното съдържание за 5 клас -36 човека;
 • 1 група в курс за усвояване на учебното съдържание за 6 клас -14 човека;
 • 1 група в курс за усвояване на учебното съдържание за 7 клас – 15 човека;

Учебните занятия  приключиха на 29.07.2013 г.
На 31.07.2013 г.  се проведоха финалните тестове по Математика; Информационни технологии; Човекът и природата ( 5 и 6 кл. ) ; Домашна техника и икономика ( 5 и 6 кл. ); Физика и астрономия ( 7 кл.) и Химия и опазване на околната среда ( 7 кл. ).
На 1.08.2013 г. обучаемите  положиха изпити по БЕЛ; Английски език; География и икономика; История и цивилизация; Технологии ( 7 кл. )
Всички, които се явиха на финалните тестове ги издържаха успешно. 

Трети обучителен етап от проекта се проведе в периода от  16.04.2014 г. до 18. 07. 2014 г.  

На този етап продължиха обучението си всички, завършили успешно втория етап. Групите, където имаше незаети места бяха попълнени с нови обучаеми. Сформираха се 4 групи:

 • 3 групи в курс за усвояване на учебното съдържание за 6 клас -общо 35 човека;
 • 1 група в курс за усвояване на учебното съдържание за 7 клас -15 човека;

Финалните тестове  за определяне на окончателните оценки на обучаемите, по предвидените в учебния план предмети , се проведоха на 8 и 9 август 2014 г.

 

На 24.03.2014г. стартира четвърти обучителен етап от проекта.