Графици

  1. Очните занятия за учениците в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение се провеждат в кабинет: „Български език 1“ .:
  2. График – изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план за учениците от 11 В клас, ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение за учебна 2018-2019 г. :
  3. Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в 12 ти клас САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение за априлска сесия  на уч. 2018/2019 г.: