Графици

  1. Очните занятия за учениците в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение се провеждат в кабинет: „Български език 1“ . Графика може да видите ТУК.
  2. График – изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план за учениците от 11 В клас, ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение за учебна 2018-2019 г. Графика може да видите ТУК.
  3. Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в 8 ми  и 9 ти клас САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение на сесии  на уч. 2018/2019 г. Графика може да видите ТУК.
  4. Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в 9 ти, 10 ти, 11 ти и 12 ти клас САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение на сесии  на уч. 2018/2019 г. Графика може да видите ТУК.