Училищни документи

 1. План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
 2. Правилник за устройството и дейността на училището.
 3. План за действия при бедствия, катастрофи и пожари.
 4. Правилник за вътрешния трудов ред.
 5. Годишен план на училището.
 6. План за квалификационната дейност на учителите в ПГЕТ “ Захари Стоянов „
 7. Седмична програма 2 срок:
  1. Протокол РЗИ втори срок;
  2. Седмична програма втори срок
 8. Седмична заетост на учителите втори срок.
 9. Етичен кодекс
 10. Правила за прилагане на етичен кодекс.
 11. ЗИП програми
 12. Образец 1
 13. Пропусквателен режим.
 14. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“.
 15. Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПГЕТ “ Захари Стоянов“ гр. Харманли.
 16. Стратегия за развитие на Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“за периода 2018 г. – 2020 г., с приложен план за действие и финансиране.