Училищни документи

 1. Мерки за повишаване качеството на образованието
 2. Правилник за дейността на ПГЕТ Захари Стоянов 2023-2024
 3. Правилник за вътрешния трудов ред в ПГЕТ Захари Стоянов за уч.2023-2024г
 4. Правилник за осигуряване на БУВОТ в ПГЕТ Захари Стоянов гр.Харманли за уч.2023-2024г.
 5. План за ЗБУТ в ПГЕТ Захари Стоянов
 6. Вътрешни правила за организация на пропускателния режим в сградата на ПГЕТ Захари Стоянов
 7. Правила за пропускателния режим
 8. Правила за безопасност на пътя за учебната 2022/2023
 9. План за защита при бедствия на пребиваващите в училището
 10. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 22-23
 11. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 12. Правила за осъществаване на присъствено допълнително обучение и ЗИ в ПГЕТ Захари Стоянов за периода от 01.10.2023г. до 14.09.2024г.
 13. Програма за кариерно ориентиране в училище за уч.2023-2024
 14. Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация в ПГЕТ Захари Стоянов
 15. Годишен план за квалификационна дейност
 16. Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушения на норми на етично поведение
 17. Програма за ГЗЕИО
 18. Стратегия за развитие на ПГЕТ Захари Стоянов – Харманли
 19. План за сигурност
 20. Правила достъп ЗДОИ
 21. Годишен план за дейността на ПГЕТ Захари Стоянов за уч.2023-2024
 22. План за действие към стратегията за развитие на ПГЕТ Захари Стоянов-Харманли за периода 2023-2028г.
 23. Етичен кодекс на ПГЕТ Захари Стоянов
 24. Програма за наставничество
 25. Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси в ПГЕТ Захари Стоянов
 26. БДП