Училищни документи

 1. План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
 2. Правилник за устройството и дейността на училището.
 3. План за действия при бедствия, катастрофи и пожари.
 4. Правилник за вътрешния трудов ред
 5. Правилник за дейността на училището
 6. План за квалификационна дейност
 7. Седмично разписание за 1 срок 2019-2020г.
 8. Етичен кодекс
 9. Образец 1
 10. Правилник за пропускателен режим
 11. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“.
 12. Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПГЕТ “ Захари Стоянов“ гр. Харманли.
 13. Стратегия за развитие на Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“за периода 2018 г. – 2020 г., с приложен план за действие и финансиране.