Училищни документи

 

 1.  УУП 8 клас,9 клас УУП 10 клас,11 клас,12 клас за учебната 2022/2023г.
 2. Седмично разписание-1срок.2022-20223
 3. Организация на учебния ден
 4. Дневно разписание
 5. График на ваканции 2022/2023
 6. График за класни и контролни работи
 7. График за допълнителни консултации по учебни предмети
 8. График за провеждане на часове за консултиране на родители и водене на училищна документация
 9. Мерки за повишаване качеството на образованието
 10. Правилник за дейността на ПГЕТ“Захари Стоянов“
 11. Правилник за вътрешния трудов ред
 12. Правилник за осигуряване на БУВОТ
 13. Програма за ЗБУТ
 14. Вътрешни правила-пропускателен режим
 15. Правила за безопасност на пътя за учебната 2022/2023
 16. План за защита при бедствия на пребиваващите в училище
 17. Заповед за присъствен образователен процес_
 18. Заповед за достъп на външни лица_в сградата на институци
 19. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 22-23
 20. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 21. Правила за осъществяване на присъствено допълн. обучение и ЗИ
 22. Програма за кариерно ориентиране в училище
 23. Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация
 24. Годишен план за квалификационна дейност
 25. Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушения на норми на етично поведение
 26. Удостоверение-Списък-образец1
 27. Програма за ГЗЕИО
 28. Стратегия за развитие на училището за периода 2021-2025
 29. План за сигурност
 30. Правила достъп ЗДОИ
 31. Мониторинг
 32. Годишен план за дейността на училището за учебната 2022-2023
 33. Годишен план-програма по БДП