Училищни документи

 

 1.  УУП 8 клас,9 клас УУП 10 клас,11 клас,12 клас за учебната 2022/2023г.
 2. Седмично разписание-1срок.2022-20223
 3. Организация на учебния ден
 4. Дневно разписание
 5. График на ваканции и НВО
 6. График за класни и контролни работи
 7. График за допълнителни консултации по учебни предмети
 8. График за провеждане на часове за консултиране на родители и водене на училищна документация
 9. Етичен кодекс
 10. Мерки за повишаване качеството на образованието
 11. Правилник за дейността на ПГЕТ“Захари Стоянов“
 12. Правилник за вътрешния трудов ред
 13. Правилник за осигуряване на БУВОТ
 14. Програма за ЗБУТ
 15. Вътрешни правила-пропускателен режим
 16. Правила за безопасност на пътя
 17. План за защита при бедствия на пребиваващите в училище
 18. Заповед за присъствен образователен процес_
 19. Заповед за достъп на външни лица_в сградата на институци
 20. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 22-23
 21. Програма превенция ранно напускане-ПС
 22. Правила за осъществяване на присъствено допълнително обучение и занимания по интереси
 23. Програма за кариерно ориентиране в училище
 24. Правила за организеране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация
 25. Годишен план за квалификационна дейност
 26. Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушения и норми на етично поведение
 27. Удостоверение-Списък-образец1
 28. Програма ГЗЕИО
 29. Стратегия за развитие на училището за периода 2021-2025
 30. План за сигурност
 31. Правила достъп ЗДОИ
 32. Годишен план –програма
 33. Мониторинг
 34. Годишен план за дейността на училището за учебната 2022-2023
 35. Годишен план-програма по БДП