Училищни документи

 

 1. УУП–8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 12а класове за 2021–2022 учебна година
 2. Седмично разписание – 1 срок, 2021-2022
 3. Организация на учебния ден
 4. Дневно разписание
 5. График на ваканции и НВО
 6. График на класни и контролни работи
 7. График за допълнителни консултации на учители по учебни предмети
 8. График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищна документация
 9. Етичен кодекс на ПГЕТ
 10. Правилник за дейността на ПГЕТ „Захари Стоянов“
 11. Правилник за вътрешния трудов ред
 12. Правилник за осигуряване на БУВОТ
 13. Програма за ЗБУТ
 14. Вътрешни правила-пропускат.режим
 15. Правила за БДП и инструктаж по БДП
 16. План за защита при бедствия на пребиваващите в училище
 17. Правила, изисквания и мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на Covid -19
 18. Правила за организация и провеждане на образователен процес в условия на Covid-19
 19. Правила за превключване от присъствено обучение към ОРЕС
 20. Правила за поведение при съмнение или случайна Covid-19
 21. Заповед за присъствен образователен процес_
 22. Заповед за достъп на външни лица_в сградата на институцията
 23. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 24. Програма превенция ранно напускане-ПС
 25. Правила за осъществяване на присъствено допълнително обучение и занимания по интереси
 26. Програма за кариерно ориентиране в училище
 27. Правила за организеране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация
 28. Годишен план за квалификационната дейност
 29. Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушения и норми на етично поведение
 30. Списък-образец №1
 31. Програма ГЗЕИО
 32. Стратегия за развитие на училището през периода 2016-2020
 33. Мерки за повишаване качеството на образованието
 34. План за сигурност
 35. Правила достъп ЗДОИ
 36. Годишен план –програма
 37. Мониторинг