Училищни документи

 1. Седмично разписание за 1 срок на 2019–2020 г.
 2. Правилник за вътрешния трудов ред
 3. Правилник за дейността на училището
 4. Правилник за пропускателния режим
 5. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 6. План за квалификационна дейност
 7. Етичен кодекс
 8. Образец 1
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 10. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
 11. Стратегия за развитие на училището през периода 2016-2020
 12. Индивидуални учебни планове ЦСОП
 13. УУП-11,12клас    УУП-8,9,10клас
 14. Oрганизация на учебния ден
 15. Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
 16. Програма за превенция за ранното напускане на училище
 17. План за сигурност
 18. План за защита при бедствия
 19. Мерки за повишаване качеството на образованието