Училищни документи

 1. Седмично разписание за 1 срок 2020-2021
 2. Годишен план
 3. Правилник ВТР
 4. Правилник за дейността на ПГЕТ
 5. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 6. План за квалификационна дейност
 7. Eтичен кодекс на ПГЕТ Захари Стоянов
 8. Списък-образец №1
 9. Програма за предоставяне равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 10. Програма ГЗЕИО
 11. Стратегия за развитие на училището през периода 2016-2020
 12. Индивидуални учебни планове ЦСОП   ИУП-Ат.Райков
 13. УУП-8.а,8.б,8.в,9.а,9.б,9.в класове УУП-10.а,10.б,11.а,11.б класове УУП-12.а клас
 14. Организация на учебния ден
 15. Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
 16. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 17. План за сигурност
 18. План за защита при бедствия
 19. Мерки за повишаване качеството на образованието
 20. ПВУВОТ
 21. План за сигурност
 22. Правила достъп ЗДОИ